Lập sai hóa đơn điện tử không có mã xử lý thế nào?

Trong quá trình doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, việc lập sai hóa đơn điện tử, ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử xảy ra sai sót là điều không thể tránh khỏi. Cách xử lý cho trường hợp này là gì? Những chia sẻ dưới đây sẽ giải đáp cho câu hỏi cách xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử không có mã, mời các bạn cùng tham khảo.

Trước hết chúng ta cần phân việt hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để việc sử dụng, xử lý sai sót được hiệu quả, chính xác. Vậy khái niệm hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

lập sai hóa đơn

Căn cứ theo điều 24 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài Chính hướng dẫn như sau:

Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì xử lý như sau:

Trường hợp sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Nếu dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền, thuế suất, tiền thuế ghi trên hóa đơn hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng:

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, hóa đơn này phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số…, ký hiệu hóa đơn… số hóa đơn…, ngày… tháng… năm…”. Người bán ký điện tử trên hóa đơn thay thế sau đó người bán gửi cho người mua.

Có bắt buộc doanh nghiệp phải kê khai thuế qua mạng?

Khi nào doanh nghiệp có thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử?

Nếu dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu trong Điều 16 Thông tư 68.

Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót.

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04

Nếu người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử đã lập thì người bán lập hóa đơn mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu đến cơ quan thuế.

Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả xử lý theo Mẫu số 04 cho người bán. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nữa nhưng vẫn được lưu trữ để phụ vụ việc tra cứu.